Nie są prowadzone dalsze prace nad Studium

Kilka dni po otrzymaniu sprzeciwu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM), burmistrz w trybie pilnym spotkała się z przedstawicielami PKL. Spotkanie odbyło się pomiędzy 9 a 16 grudnia 2021 r. Pisaliśmy o tym spotkaniu tutaj. Burmistrz nie udzieliła (i zapewne nie udzieli) żadnej informacji na temat ustaleń z tego spotkania (nawet radnym).

Na spotkaniu burmistrz z PKL, mogła zapaść jedna z dwóch decyzji:
1). PKL zrobi park bez zmian w planach miejscowych. Aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza obszar 14 ha usług, lub:
2). Gmina zmodyfikuje Studium Zagospodarowania (a później MPZP) na cichy, tematyczny park, spełniający wymogi podane przez RDOŚ i ZWM.

W tym drugim przypadku, gmina powinna zlecić przygotowanie kolejnych zmian w Studium zewnętrznej firmie (dotychczas zajmowała się tym się tym firma LOCUS sp. z o.o. z Karniowic) . Złożyliśmy wniosek z prośbą o udzielenie informacji publicznej, czy takie zlecenie zostało wystawione, lub, czy zostały w związku z tym wystawione jakieś faktury. Treść wniosku można przeczytać tutaj.

Z odpowiedzi udzielonej przez urząd, wynika, że od grudnia 2021:
– żadne zmiany w Studium nie były zlecane,
– nie została w związku z tym wystawiona żadna faktura,
– PKL nie przekazał ostatnio gminie żadnego dodatkowego dofinansowania.

Oznacza to, że najprawdopodobniej został wybrany wariant pierwszy: budowa ograniczonego tematycznego parku rozrywki na obszarze 14 ha (słownie: czternastu), bez zmian w Studium i MPZP, na podstawie obowiązujących planów miejscowych.

Czy wobec fiaska swoich pierwotnych planów, PKL zdecyduje się całkowicie odstąpić od inwestycji?

Dla informacji, poniżej przedstawiamy rysunki aktualnego projektu Studium, aktualnego MPZP, oraz – dla porównania – projekt Studium, który został odrzucony przez ZWM i RDOŚ: